Bronnen

DISCLAIMER
Met de Gaasterlandse oorlogsbeschrijving over de periode 1939-1945 wordt geen aanspraak op 100 % volledigheid gemaakt. Ook kan niet worden ingestaan voor de exacte datering van alle feiten, alhoewel alles met de grootst mogelijke precisie gemaakt is. Verder zijn de feiten ontleend aan boeken, tijdschriften, krantenberichten of eerdere verschenen kronieken in dag- en weekbladen. Er is een werkwijze gevolgd van “Knippen en Plakken” aangevuld met informatie uit gesprekken met informanten.

BESTUDEERDE BOEKWERKEN

01. Friesland annis domini 1940 – 1945; Drs. Y.N. Ypma
02. Friesland 1940 – 1945; L. van Kampen, J.J.Mulder, C.Reitsma, J.J.van der Veer
03. Kriich tsjin Frjemdfolk; J.P. Wiersma
04. De Eeuw van mijn Vader; Geert Mak
05. Bezettingstijd in Friesland I, II en III; Pieter Wijbenga
06. Gescheurd Land; Piet Bode, Joke Key-Alta en Jan Oosterhoff
07. De Gereformeerden; Agnes Amelink
08. Overzicht Luchtoorlog en daarmee samenhangende feiten 1940-1945 in de gemeente Gaasterlân-Sleat; Jan J. van der Veer, Elahuzen
09. De Luchtoorlog boven Zuid-West Friesland 40-45, 2e druk; Jan J. van der Veer, Elahuizen
10. Scriptie over ,,Hersteld Verband” in Nijemirdum c.a.; Reinder van Beem
11. En de sé wie net mear; A.A. van der Werf
12. Kamp Trimunt in oorlogstijd; Dr. Jan Buitkamp
13. Persoanlike oantekeningen; Sjoerd Wildschut
14. Persoanlike oantekening út 2005; Sjoerd Wildschut
15. Oer Sawntich Jier ; Dr. G.A. Wumkes
16. Persoanlike brief 1991; Harmen Keuning
17. Diasearje mei tekst; Hindrik Twerda
18. Groningen in oorlogstijd; E.A.J. Boiten; J.F.J.van den Broek; S. Broekema; M.G. Buist; J. Dijkstra; P. Kooij en W. Nijenhuis.
19. Een laatste Saluut; Jack Kooistra
20. Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders; Jack Kooistra
21. Leeuwarder Courant; Friesch Dagblad; Delpher.nl; Balkster Courant
22. Gaasterland, Eeuwenoud land tussen Mar en Klif; Bauke Boersma, Henk Dijkstra, Sytse ten Hoeve, Peter Karstkarel en Thea de Roos – van Rooden.
23. Notulenboek; Ds. Albert de Kleine
24. Een Handjevol Verkenners; Ds. G.F.W. Herngreen
25. Geluidsarchief Radio Gasterlân
26. www.wikepedia.org
27. www.waffen-ss.nl
28. Verhalen over Lemsterland in de Tweede Wereldoorlog; Popke Popma en Koen Zondag
29. Gedenkboek van het Oranjehotel 2e druk 1947; E.P. Weber
30. De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, deel 1; Dr. Ph.M. Bosscher
31. Fietsend verzet; Tiny van Workum (Koerierster in de Zuidwesthoek)
32. Gemeentearchief Nijefurd in Workum
33. Skiednis fan de Fryske Beweging; Sjoerd van der Schaaf
34. Deiboek fan de 17 jierrige; Van der Werf út Starum.
35. Gemeente H.O.N. yn oarlochstiid (1940-1945); G. Atsma
36. Museum Mar en Klif Oudemirdum.
37. Voor Vrijheid en Recht (Inventaris archieven Friesland 1940-1945); Otto Kuipers
38. Dienen onder het hakenkruis; Jasper Keizer
39. Handlangers van de vijand 1940 – 1945; Jasper Keizer
40. De Zwarte Wagon, Verraders in Friesland.; Jasper Keizer
41. 75 jaar Christelijk Onderwijs te  Oudemirdum; H. Doeleman; Mevr. J. Meijers; Mevr. W. van der Zee; W. Jaarsma en H. Koelstra
42. Geschiedenis en genealogie familie Hartholt; T. Kooi
43. 100 jaar Gereformeerde Kerk Balk-Wijckel. Een preekstoel in de bagage; Commissie Ger. Kerk Balk
44. Mooi Gaasterland 1925 – 1985.; Drs. D.G. Dirkse
45. Vlucht en Verzet. Dagboek van een K.P.’er; Piet Stavast      
46. Wat een weer!  Kroniek van het weer in Friesland  1901-2006; Klaas Ybema
47. Ealahuzen, doarp yn en oan it wetter; Max de Boer; Pieter Winia; Aly Westra-van Strien; Siebe van Seijen; Andries Visser en Pyt Winia
48. Mei de rêch tsjin ‘e muorre; P. Wijbenga
49. Noodlanding bij Stavoren; Vic Klep
50. Lemsterland ,, Straatnamen” zijn  ook… monumenten; Evert de Jong
51. Echo van het verleden; R. Hindriks
52. Ei sjuch it doarpke Wikel; G.Wildschut e.a.
53. Zij vielen in Wymbritseradiel; Willem O. Santema en Wim J. Stienstra
54. Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945; Jack Kooistra en Albert Oosthoek
55. Theesurrogaat voor Sneek.;  Jantje E. Bazijn
56. ‘t Olde Guet, Tijdschrift Heemkundekring Vredewold-West
57. Affiches uit de jaren 1937 – 1948.; Verzameling van Jan de Roos; P.R. Dam en Joh. Schaafsma
58. Saksers onder het Duitse Juk; F.J. Luisman
59. Frits de Zwerver.  Twaalf jaar strijd tegen Nazi-terreur; Jan Hof 
60. Die lange morgen in mei 1940; Ir. H. Brand
61. Dagboek van veehouder Klaas  Postma uit Nijemirdum                
62. Het 40-45 boek; Erik Somer en René Kok
63. Dagboek fan Hâns Samplonius. Hâns fan Siebren Atzes Samplonius
64. Voor ons geen achterhuis; Nico Vissel (Onderduiker in Mirns)
65. Pompebledden; Veteranenlegioen Nederland Gewest Friesland
66. De Wonsstelling. Wanhoopslinie voor Kornwerderzand; Jacob Topper
67. Mijn belevenissen als onderduiker; Roel Ykema
68. Woudsend en Woudsend in Oorlog en Verzet; Jan de Vries
69. Wespennest Leeuwarden, deel 1,2 3; Ab. A. Jansen
70. As wie it juster; Johannes Walinga
71. Woudsend online; Jan J. De Vries
72. Onderweegshof, een bekroond werk; Evert de Jong, Lemmer
73. Voor onze vrijheid… ; Henk Doevendans
74. Notulenboek Hervormde Gemeente Oudemirdum ca van 13-03-1941 tot 16-11-1951
75. Door het oog van de naald. Joodse onderduik in Friesland; Meike Jongejan en Eddy van Noord  
76. O13 Still On Patrol; Tonny Froma en Wilco Pleging
77. Represailles in Nederland Deel 1 Gewapend Verzet en Bloedige Wraak; Jack Kooistra; Klaas Jansma enz.
78. Represailles in Nederland, deel 2.  Friesland; Jack Kooistra, Klaas Jansma 79. www. buienradar.nl Hittegolven in Nederland
80. De bange meidagen van ’40; C.W. Star Busmann
81. Notulenboek Ring Sloten van de Nederlands Hervormde voorgangers classis Sneek 1900-1948
82. Lemsterland; Klaas Jansma
83. Een voorloopige regeling. Dagboek in oorlogstijd; Mr. G.J. v.d. Meij           
84. De techniek en de lanceerplaatsen  van de Duitse V-wapens in Nederland; Peter R. Tolsma
85. Oorlogsjaren. Evacuee uit Limburg in Friesland; Frits van Stuivenberg
86. De Oorlogsvlag; Jan van Weerden
87. Opdat wij niet vergeten. Oorlogsslachtoffers Tjerkwerd; Gerben D. Wijnja
88. Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België. ; Wolf Kielich
89. Om It Heech Hinne. Geschiedenis van de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs; Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen
90. Mijn leven en dat van de families Keulen en Deden in de 20ste eeuw; John Keulen
91. Mei 1940: Vuur uit de Hemel; U.G. de Jong
92. Doarpsgesichten van Warns; Doarpsbelang Warns
93. www.oudstaverden.nl   
94. Oarloch yn en om Grou: Ulke Brolsma
95. Dodelijke dilemma’s in het  Friese Verzet; Ype Schaaf
96. Afsluitdijk 1940; H. Brongers
97. Fryslân Historisch Tijdschrift  22e jaargang nr.2; Jan van Zijverden
98. Aan het navolgende geslacht verteld. 50 jaar Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum; C. Schotanus
99. Alles is gedaan om het recht te vinden. Bijzondere rechtspleging in Leeuwarden 1945-1949; Michiel Severijn 
100. Aldemardum yn de 20 er en 30er jierren; P. de Jong
101. De Nederlandse Arbeidsdienst  Ontstaan, Opkomst en Ondergang; Willem F. van Breen
102. De Kinderen van de Wyldemerk  in Gaasterlân 1954-1969; Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
103. Dunegea, de skiednis fan in doarp tusken de marren; R. Postma en J. de Jong
104. Dwangarbeider tussen twee fronten; Roelof IJbema uit Workum
105. Vannacht varen de Hollanders; Hans Larive
106. Een Eeuw Elfstedentocht; Ron Couwenhoven
107. Kazemattenmuseum Kornwerderzand; Jacob Topper
108. Ver Van Het Front. Friezen en Friesland in de Eerste Wereldoorlog; Kees Bangma e.a.
109. Archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân.
110. Den Vijand Wederstaan. Historische Schetsen Landelijke Hulp aan Onderduikers. K. Norel, Anne de Vries, Frits de Zwerver e.a.                                                                                                                    111. Passages uit het dagboek van Jan J. van der Veer uit Elahuizen
112. De ZWH Bus Een Hele Onderneming door Melle C. van der Goot
113. Gevaarlijk ijs door Tiny Mulder
114. Opdat wij niet vergeten. Oorlogsslachtoffers uit Tjerkwerd. Auteur: Gerben D. Wijnja
115. Verzameling De Roos, affiches 1937-1948. P.R.Dam en Joh. Schaafsma
116. Om niet te vergeten de oorlog 1940-1945 Skarsterlân tijdens WO II
117. Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog door E. van Witsen 
118. www.histoaryskkoudum.nl
119. Bulte Nijs, dorpskrant van Koudum
120. https://arolsen-archives.org
121. Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis van een binnenzee. Auteur: Arie Kok (blz.163)
122. 100 JAAR HARICH Een levendige dorpsgeschiedenis. Schrijvers: Jan Volbeda, Jannie Landman en Herman van der Goot. 
123. Het Beestmensch. De jacht op Nedernazi Klaas Carel Faber. Auteur: Arnold Karsten
124. Verzetsmonument Workum. Uitgave: Stichting 4 mei herdenking  Workum
125. Oantinkens oan de oarlochtstiid. Interview met W.H. Hoving door Dirkje Kroese
126. Mooi Gaasterland 1925 – 1985. Een kroniek
127. Monuminten fan fleis en bloed. 65 levensverhalen van Sleattemers. Uitgave door stadsblad “De Stadsomroeper” te Sloten. 
128. Matzes en Mie. Lotgevallen van de families Barend en Van Haeften. Schrijvers Marijke Barend- van Haeften en Frits Barend
129. Lezing door Frits Barend op 12 oktober 2022 in “Podium Gorter” te Balk
130. Tekens aan de weg – Tekens aan de wand door C. Reitsma